O společnosti Centrum pro otázky životního prostředí UK

José Martího 2/407, Prague 6

Centrum pro otázky životního prostředí, https://www.czp.cuni.cz je součást Univerzity Karlovy a ve svých aktivitách klade důraz především na vědeckou práci, kterou rozvíjí zejména s podporou grantů z národních a mezinárodních. Do akademického prostředí prosazuje inovace především ve výuce, a rozvíjí odborný dialog vydáváním vlastních publikací a periodik. Snaží se vytvářet příznivé prostředí pro vnášení nových myšlenek a informací do výuky na nižších stupních a vytváří předpoklady pro vedení interdisciplinárního dialogu na různých úrovních. COŽP hraje úlohu hlavního koordinátora Regionálního centra expertizy Česko, https://rce.czp.cuni.cz, jež v současné době tvoří 22 partnerů – českých univerzit, škol, nevládních organizací, zástupců místní samosprávy a malých a středních podnikatelů, kteří se zaměřují na budování kultury udržitelnosti a zapojování občanů do demokratických procesů.

Editor hesel

Vytváříme Portál udržitelné spotřeby, pro který shromažďujeme informace ve formě hesel. Podobně jako hesla ve Wikipedii, každé z hesel bude popisovat teoretický či praktický koncept, například "ekologická stopa" nebo "sdílená ekonomika". Práce na hesle bude spočívat v rešerši zdrojů a jejich zpracování do obecně srozumitelné, přehledné podoby. Je možné vytvářet textové dokumenty, nebo přímo editovat/vytvářet hesla v online systému (na bázi wiki). Za práci bude náležet odměna dle její kvality a rozsahu formou DPP.

Vhodné pro studenty, kteří tématům potřebují porozumět v rámci svých studií – jejich přehledné shrnutí formou hesel jim pomůže ve studiu a naučí je taky základům odborného psaní. Mohou přispět i praktici, kteří mají delší zkušenost a touží ji popsat a sdílet v rámci online Portálu.

Práce s ověřenými zdroji informací - shrnutí a srozumitelný popis tématu

  • Jde o zajímavou práci na tématech, kterými se zabývají nejen vědci, ale jsou důležitá i pro širokou veřejnost. Pokud máte odborné znalosti, je tady příležitost je využít k jejich šíření, a tím i zvýšení dopadu do praxe!

Schopnost odborného psaní, popularizace

  • Požadované schopnosti zahrnují umění pracovat s informačními zdroji, jejich kritické hodnocení, zpracování formou jednoduchého odborného textu (zahrnuje reference k uváděným informacím), který přehledně a stručně téma shrnuje. Důležité je základní porozumění zpracovávaným tématům udržitelné spotřeby v kontextu teorie a/nebo praxe.
  • K práci potřebujete mít vlastní počítač, nebo možnost dojíždět do COŽP UK, kde vám nabídneme místo u počítače ve vhodnou dobu.

Naše společnost podporuje Cíle udržitelného rozvoje

Jak podporujeme udržitelný rozvoj

Na SDG 12 je zaměřen projekt aplikovaného výzkumu financovaný TAČR: "Odpovědná spotřeba – podklady pro vzdělávání k udržitelnému životnímu stylu". Jako nástroj pro realizaci projektu je využito partnerství v rámci Regionálního centra expertizy Česko, přímo jsou do něj zapojeni 3 členové RCE, spolupráce s dalšími se rozvíjí. Tak dochází ke spolupráci odborníků na spotřebu a životní styl, expertů v oblasti pedagogické (PedF UJEP a PedF UK), a nevládní organizace Tereza, která uplatňuje výsledky projektu v síti cca 400 Ekoškol.

open-book

Uplatni.seDle OSN za jedno!

Plníme dva cíle udržitelného rozvoje dle OSN.

OSN_logo

Partnerství s Uplatni.se v duchuSpolupráce a zodpovědnost

Každý náš partner prokazatelně splňuje alespoň jeden z udržitelných cílů OSN